Használati feltételek
Jelen Weboldal tartalmának és szolgáltatásai használati jogának tulajdonosa a BIT-FORCE Kft. (továbbiakban Tulajdonos) tájékoztatja Önt, hogy a zartalon.hu, szefguru.hu és izone.hu domain nevek alatt található Weboldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.
A weboldal tartalmának felhasználása illetve védeleme

A Tulajdonos felhívja szíves figyelmét arra, hogy a Weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a weboldal Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tulajdonos hozzájárulása esetén a Weboldalon megjelelő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a weboldal címe, a Tulajdonos neve, valamint a Tulajdonost megillető - szerzői jogi védelemre utaló - © jelzés, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy Weboldal tartalmának kialakítása illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre Ön a Weboldalon kifejezetten engedélyt kap. Ebben az esetben a Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Védjegyek oltalma
A Tulajdonos nevének, valamint egyes termékeinek, szolgáltatásainak elnevezése a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt állhat, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult. A weboldalon az egyes termékek védelmére az azok elnevezése mellett látható "®" szimbólum utal. A Tulajdonos védjegyeinek bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A weboldalon szereplő egyéb védjegyek, márkanevek és logók a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak, vonatkozó jogaikkal a tulajdonosaik rendelkeznek.
Felelősség a Weboldal tartalmáért

A Tulajdonos Weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

A Weboldalon megjelenő adatokat és információkat a Tulajdonos törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a Weboldalra. Tekintettel arra, hogy a Weboldalon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Tulajdonos nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

Előfordulhat, hogy a Weboldalon a Tulajdonos akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Tulajdonos semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő oldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a Weboldalon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy Weboldalának tartalmát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a Weboldal tartalmához való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A Weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatára alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is - a Tulajdonos kifejezetten kizárja.

A Tulajdonos egyes esetekben a Weboldalon különféle akciókat hirdethet meg, melyek feltételeit a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit is szem előtt tartva igyekszik minden részletre kiterjedően ismertetni. Ugyanakkor az akció feltételeinek terjedelme, vagy területileg eltérő feltételei szükségessé tehetik azt, hogy Weboldalon csak az akció főbb feltételeit tünteti fel. Ilyen esetekben - tájékoztatási kötelezettségének eleget téve - a weboldalon a Tulajdonos felkéri Önt, hogy az akció részletes feltételeiről az ott megadott elérhetőségeken szíveskedjék tájékozódni. A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármely meghirdetett akció feltételeit minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa, illetve az akciót megszüntesse azzal a kikötéssel, hogy erről a Weboldalon haladéktalanul tájékoztatást ad.

Szolgáltatások használata
A Weboldalon keresztül elérhető valamennyi szolgáltatás, vagy az onnan letölthető dokumentumok, szoftverek használati vagy szerzői jogának tulajdonosai a Tulajdonos és/vagy a Tulajdonos partnerei, illetve a szoftverek, szolgáltatások jogtulajdonosai. A dokumentumok és szoftverek, illetve szolgáltatások használatát külön-külön megfelelő felhasználói szerződés határozhatja meg. A megfelelő felhasználói szerződés tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a dokumentumok, szoftverek letöltése vagy telepítése, illetve a szolgáltatások igénybevétele egyaránt tilos. A DOKUMENTUMOK, SZOFTVEREK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN, A VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELÉRŐ FELHASZNÁLÁSA NEM MEGENGEDETT.
Hivatkozások más weboldalakra

A Tulajdonos Weboldaláról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor Ön a Weboldalon található hivatkozás segítségével más weboldalra csatlakozik, a jelen Weboldalt elhagyja. A Tulajdonos ezen kapcsolódó weboldalak egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét ezen weboldalakért vagy ezek tartalmaiért. A Tulajdonos Weboldalához kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Továbbá a Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetové tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tulajdonos Weboldalának tartalmai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Bejelentés a szerzői jog megsértésének észlelése esetén
Kérjük, hogy amennyiben a Tulajdonos szerzői jogainak megsértését észleli, azt a Tulajdonos elérhetőségein jelentse be. Ez a Weboldal egyedileg kialakított szoftvereket, illetve szolgáltatásokat tartalmazhat, melynek tulajdonosa a BIT-FORCE Kft. és vagy a Tulajdonos partnerei, illetve a szoftver, szolgáltatás jogtulajdonosai. A birtoklásukhoz, használatukhoz, vagy másolásukhoz érvényes és hatályos vonatkozó szerződés szükséges a BIT-FORCE Kft-vel és/vagy a Tulajdonos partnereivel, illetve a szoftverek, szolgáltatások jogtualjdonosaival. A kereskedelmi szoftvereket, illetve szolgáltatásokat, valamint azok dokumentációit, elemeit, műszaki adatait a magyar és nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései védik.
Irányadó jog

A Tulajdonos Weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a Weboldalon publikált mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a Weboldalon közölt további feltételekre (beleértve a Weboldalon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Template title
Template header
Template content